Rehabilitering

HLF Rehabilitering har ulike rehabiliteringstilbud på dagtid. Pasienter må henvises av lege til disse tilbudene.

Våre rehabiliteringstilbud

Tinnitus

Ménière

Vestibulær

Svimmelhet- og balanse

CI

Cochleaimplantat

Rehabiliteringsforløpet

Dyktige fagfolk

Vårt tverrfaglige team består av mange ulike yrkesgrupper med kompetanse på hørsel, hvilket sikrer deg best mulig utbytte av våre rehabiliteringstilbud.

En audiopedagog følger opp mennesker med ulike hørselsutfordringer, og gir råd og veiledning for å bedre hverdagen. Audiopedagoger gir også råd og veiledning til andre instanser som jobber med personer med hørselsutfordringer.

En audiograf utreder hørselstap og tilpasser høreapparat.

Vår audiograf lærer deg om ulike former for nedsatt hørsel og kan forklare ditt spesifikke hørselstap i detalj slik at du lettere kan forstå ditt eget hørselstap.

Du vil også lære om ulike typer høreapparater og hvilke former for nedsatt hørsel de ulike typene passer til.

En øre-nese-halsspesialist er en lege med spesialisering innen fagfeltet øre-nese-hals (ØNH).

Vår øre-nese-halsspesialist kan svare på deg på medisinske spørsmål du har om din hørselsutfordring.

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen.

Vår erfaring er at mennesker med hørselsrelaterte utfordringer ofte sliter med stivhet og spenninger i muskulaturen. En av våre psykomotoriske fysioterapeuter vil lære deg avspenningsøvelser og andre øvelser mot dette.

Vår arbeidskonsulent forteller om hvordan arbeids- og velferdsetaten (NAV) fungerer for en i din situasjon, og hvilke rettigheter du har krav på når du f.eks. er sykmeldt på grunn av din hørselsutfordring.

En skrivetolk er en tolk som omsetter norsk talespråk og/eller norsk tegnspråk til norsk skriftspråk.

For mange med nedsatt hørsel er ikke høreapparat og andre tekniske hjelpemidler nok til å sørge for god taleoppfattelse og kommunikasjon. Derfor benytter vi oss av skrivetolking.

 

 

Tilrettelagt for hørselshemmede

Alle våre rehabiliteringsforløp blir skrivetolket slik at personer med hørselsutfordringer lettere kan få med seg det som sies.

Hvem kan ha nytte av rehabilitering?

Formålet er at brukeren som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Det vil ofte være slik at langt flere vil ha nytte av rehabiltering enn det mange leger tror. Terskelen for å henvise bør ikke være høy.

Egenandel

Dagrehabiliteringen finansieres av Helse Sør-Øst. Du betaler egenandel etter gjeldende satser (163 kr/dag). Egenandelen gir opptjening til frikort. Det er fritak for egenandel for yrkesskader knyttet til tinnitus eller meniere.

Søknadsprosedyre

OBS:

Henvisninger skal sendes direkte til Regional koordinerende enhet (RKE) for rettighetsvurdering, ikke til HLF Rehabilitering.

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)

v/Sunnaas sykehus HF

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
 • Hvilken effekt hadde tiltakene?
 • Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 1. Har pasienten en individuell plan?
 2. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 3. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
 • Dersom ja, hvilke tilbud?
 1. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 2. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten på nettsiden til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF.

Prosedyre for henvisning

Vi er sommerstengt uke 28 til 30

Henvisninger til rehabilitering behandles fortløpende. Vi besvarer henvendelser på e-post og telefon fra uke 31.

Det er fremdeles mulig å melde seg på kurs selv om vi er sommerstengt. Bekreftelser om plass på kurs blir utsendt fra uke 31.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.